Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, Brezilya’nın Rio de Janeiro
kentinde yapılan 1992 Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın
(UNCED) 20. yıldönümü ve 2002’de Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma Zirvesi’nin (WSSD) 10. yıldönümünde 20-22 Haziran 2012’de yine Rio de
Janerio kentinde gerçekleştirilecektir. Konferansa, devlet başkanları, hükümet
temsilcileri gibi en üst düzeyde katılım öngörülmektedir. Konferansın politik düzeydeki
bir belgeyle sonuçlanması beklenmektedir.
Sonuç belgesinin yeşil ekonomiye geçişle alakalı olarak ülkelere yol gösterecek şekilde
kamu ve özel sektör için gerçekçi veuygulanabilir öneriler oluşturması ve bu
önerilerin üye ülkeler tarafından benimsenmesi için zemin hazırlaması beklenmektedir.
Konferansın hedefleri:
• Sürdürülebilir kalkınma konusundaki politik kararlılığa yeniden vurgu yapılması,
• Sürdürülebilir kalkınma konusunda bugüne kadar gerçekleşen başlıca zirvelerin
çıktıları konusundaki gelişmelerin ve eksiklerin ortaya konması ve
• Yeni ve yükselen tehdit ve fırsatların tarif edilmesidir.
Konferansta tartışılacak konular:
 Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması çerçevesindeyeşil ekonomi ve
 Sürdürülebilir kalkınmanın kurumsal çerçevesi olacaktır.
Ülkemizin Rio+20 Zirvesi hazırlık sürecinin, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda başta
ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, özel sektör, üniversiteler, yerel yönetimler
olmak üzere her düzeyde mümkün olan en üst düzey katılımı sağlayarak
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, Kalkınma Bakanlığı tarafından
tasarlanan süreçte çalışmalar, BM Kalkınma Programı kolaylaştırıcılığında‘Türkiye’nin
2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’na (Rio+20) Hazırlıklarının
Desteklenmesi Projesi’ çerçevesinde yürütülmektedir. #rio #eu #eucomission #greendeal #eco #ecoentreurship

Projenin ana hedefi, Johannesburg Uygulama Planı’nın Türkiye’de sektörlerde
sürdürülebilir kalkınma strateji ve çalışmalarının karar alma, kanun yapma süreçlerine,
politikalara ve kapasitelere entegre edilmesini nasıl etkilediğini inceleyerek, Rio+20
sürecine hazırlanmasına ve etkili bir şekilde katkı sağlamasına destek vermektir. Proje,
aynı zamanda kapasite geliştirme ve Türkiye’de yeşil büyüme politikalarının
uygulanması ile ilgili tartışma platformları sunacaktır.
Projede hedeflere altı çıktı yoluyla ulaşılacaktır:
Çıktı 1: 1992-2010 yılları arasında Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki
ilerlemesinin durum değerlendirmesini yapmak;
Çıktı 2: Dünya Bankası Yeşil Ekonomi/Büyüme Politika Belgesi çalışmasını
destekleyerek Türkiye’de yeşil ekonomi/büyüme tartışmalarını başlatmak ve bu konuda
kapasite geliştirme;
Çıktı 3: Rio+20 Konferansı için ulusal kapasite geliştirme;
Çıktı 4: Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme alanında en iyi örneklerin
belirlenmesi;
Çıktı 5: Rio+20’yle ilgili ulusal ve uluslararası düzeylerdeki süreçlere katılım ve katkının
arttırılması için görünürlük ve savunuculuk;
Çıktı 6: Rio+20 Konferansı için Ulusal Raporun hazırlanması
Çıktılardan da anlaşılacağı üzere, Türkiye’nin Rio+20 hazırlık sürecindeki çalışmalar
birbirini takip eden ve besleyen birkaç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan ilki,
2002 yılı Johannesburg Zirvesi’nden sonraki dönemde, politika oluşturma ve uygulama
alanlarında sürdürülebilir kalkınma konusundaki kazanımların, başarıların ve zorlukların
belirlenmesi için bir mevcut durum raporunun çıkartılmasıdır. Mevcut durum
raporunun 2012 yılı Ocak ayına kadar tamamlanması planlanmıştır.

Hedef, son 10 yıldaki gelişmelerin dikkate alınmasıyla, önümüzdeki yıllarda
sürdürülebilir kalkınmanın tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için bir strateji olarak
ortaya çıkan yeşil ekonomi kavramının Türkiye’ye uygunluğu ve beraberinde getireceği
fırsat ve zorlukların belirleneceği bir tartışma platformunun oluşturulması ve ülke için
olası yeşil ekonomi/büyüme vizyon ve önceliklerinin ortaya konmasıdır. Bu
tartışmalar için zemin, mevcut durum raporu ile birlikte Türkiye için hazırlanacak
bir yeşil büyüme tartışma belgesi yoluyla oluşturulacaktır. Şubat 2012’de başlaması
planlanan bu tartışma platformunun çalışmaları Nisan 2012’de tamamlanacaktır.
Bir diğer faaliyet alanı da, ülkede sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi alanlarında
içlerinde kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler, STK’lar ve üniversiteler olan
paydaş gruplarından en iyi uygulamalarının toplanmasıdır.
Bütün bu tartışma ortamını besleyecek şekilde hem sürece katılım sağlayıp katkı verecek
uzmanların sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi konusundaki bilgi düzeylerini hem
de kamuoyunun farkındalığını artıracak etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bütün süreç, 20-
22 Haziran 2012 tarihlerinde Rio’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Konferansı’nda sunulmak üzere ve bu zirve sonrasına yol gösterici olması için
bir Ulusal Rapor altında özetlenip kayıt altına alınacaktır.
Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma mevcut durumunun ortaya çıkartılması
için merkezi ve yerel düzeyde çalışma toplantılarıöngörülmüştür. Bu toplantılar
yanında daha geniş bir kitlenin uygulama ve düşüncelerinin alınabilmesi için bir anket
çalışması da gerçekleştirilecektir. Bu sayede sürdürülebilir kalkınma esaslarının
merkezi düzeyden yerel düzeye farklı paydaşlar tarafından ne ölçüde algılanıp, nasıl
gerçekleştirilebildiği ve farklı düzeylerdeki paydaşların önerilerinin alınması sağlanmış
olacaktır.